Struktur Organisasi

No. Jabatan Nama
Yayasan Welas Asih Kaltara
1. Ketua Yasayan Erwin, S.Kom., S.E., M.Kom
2. Bendahara Yasayan Ferlina Wijaya, S.E
Politeknik Bisnis Kaltara
1. Direktur Margret Ade Cipta Rahmani, S.Pd., M.Pd
2. Kepala LPM Chusnul Fatanah, S.E., M.E
3. Kepala LPPM Baltra Agusti Pramajuri, M.Kom
4. Kepala BAAK Hariyanto Mangande, S.Pd
5. Kepala Program Studi MKSP Yohanes Jimirano Ama Gate, S.Pd., M.Si
6. Kepala Program Studi Akutansi Sasando Dewi Soeksin, S.E., M.S.A
7. Kepala Program Studi Sistem Informasi Try Hadyanto, S.Kom., M.Kom
8. Kepala Laboratorium Syaddam, S.Kom., M.Cs
9. Sekretaris LPM Syamsul Bahri, S.E
10. Kepala Administrasi Umum Fifi Mai Ofrianti, S.A.P
11. Bendahara Umum Julpliani Bora, S.E